English    |   Español   |   Tiếng Việt    
 
 

CÁCH SỬ DỤNG “ONLINE SCHOLARSHIP GUIDE”

Click to Return to Online Scholarship Home PageTrang “Online Scholarship Guide” là một phương cách nhanh chóng để biết về hàng trăm học bổng dành cho học sinh của Khu Học Chánh Houston. Trang web này sẽ giúp quý vị chọn lựa học bổng qua:

  • NGUỒN (danh sách tổ chức cấp học bổng sắp xếp theo mẫu tự)
  • MÔN HỌC (danh sách theo mẫu tự về các môn hoặc loại học bổng [td., Tổng Quát, Thể Lực, Âm Nhạc, Khoa Học, v.v.])
  • HẠN CHÓT (danh sách các học bổng theo thứ tự hạn chót nộp đơn dựa trên niên học – từ 1 tháng Tám – 31 tháng Bẩy). Vui lòng để ý là các tổ chức cấp học bổng có thể thay đổi hạn chót hoặc chỉ cho biết một vài tuần trước hạn chót.
  • SẮP XẾP TUỲ Ý (một cách để quý vị chọn học bổng theo ý muốn tại trường trong tháng đặc biệt)
  • TÌM MỘT HỌC BỔNG (tìm một học bổng qua các yếu tố muốn tìm hoặc tên đại học)

Một đặc điểm của trang web này là sự hoạt động với một dữ liệu “sống động”, mà nó cho biết tin tức mới nhất về học bổng một cách nhanh chóng khi được đưa lên bởi các cố vấn của từng trường trong Khu Học Chánh Houston. Nó cũng có nghĩa trang web này bị chậm lại bởi dữ liệu học bổng được thêm vào, và chúng tôi mong đợi nó sẽ phát triển khi các học bổng được thêm vào. Nếu quý vị có thắc mắc về trang web, vui lòng gửi email.