English    |   Español   |   Tiếng Việt    
 
 

HƯỚNG DẪN VỀ HỌC BỔNG TRÊN MẠNG CỦA KHU HỌC CHÁNH HOUSTON

Chào mừng quý vị đến với trang “Online Scholarship Guide”. Qua trang web này, học sinh của Khu Học Chánh Houston và phụ huynh có thể biết tin tức về 615 học bổng để trang trải chi phí cho nhiều môn học và các điều kiện cũng như lời khuyên để giúp quý vị có được học bổng và các liên mạng đến các nguồn khác về học bổng và giúp đỡ tài chánh.

Sự giúp đỡ tài chánh là mối quan tâm chính của hầu hết học sinh khi muốn tiếp tục học lên cao. Trang “Online Scholarship Guide” này bao gồm các học bổng được thông báo qua Phòng Dịch Vụ Học Sinh của trường. Tên, môn học, giá trị, tiêu chuẩn thích hợp, hạn chót và chi tiết liên lạc của từng học bổng sẽ được cho biết. Hãy xem kỹ các chi tiết này. Không phải mọi học bổng đều ban cấp ngay từ đầu niên khoá, vì nhiều tổ chức bảo trợ đợi cho đến gần hạn chót thì mới cho biết. Ngoài ra, tổ chức cấp học bổng nhiều khi thay đổi hạn chót nộp đơn, hãy nhớ liên lạc với cố vấn ở trường về những học bổng nào mà quý vị muốn.